GSM
POS პროდუქტები
გამზომი მოწყობილობები
ელექტრო კვება
ოპტიკური კავშირი
როუტერები
სვიჩები
სხვადასხვა
ტელეფონია
უსადენო კავშირი
  PSU-5V-1A
კვების ბლოკი
PSU-5V-1A - კვების ბლოკი
12.89 ლ
basket
  PSU-12V2A
GSM რეპიტერის კვების ბლოკი
PSU-12V2A - GSM რეპიტერის კვების ბლოკი
13.20 ლ
basket
  PSU-12V-0.5A
კვების პლოკი 12V 0.5A
PSU-12V-0.5A - კვების პლოკი 12V 0.5A
11.50 ლ
basket
  PSU-12V-1.5A
კვების პლოკი 12V 1.5A
PSU-12V-1.5A - კვების პლოკი 12V 1.5A
11.50 ლ
basket
  PSU-24V-1.2A
კვების ბლოკი 24V 1.2A
PSU-24V-1.2A - კვების ბლოკი 24V 1.2A
32.21 ლ
basket
  PSU-9V-2A
კვების ბლოკი 9V 2A
PSU-9V-2A - კვების ბლოკი 9V 2A
20.13 ლ
basket
  Power-Splitter
დამაკავშირებელი
Power-Splitter - დამაკავშირებელი
5.75 ლ
basket
  PSU-48V-2A
კვების ბლოკი 48V 2A
PSU-48V-2A - კვების ბლოკი 48V 2A
60.40 ლ
basket